Recap of Sidney Moorer Wednesday testimony

Thursday, 6:30 a.m. report

Recap of Sidney Moorer Wednesday testimony