Friday testimony in Tammy Moorer trial

Tammy Moorer's kidnapping trial enters Day 10

Friday testimony in Tammy Moorer trial