A coaching era coming to an end at Coker College

A coaching era coming to an end at Coker College