Karen Paolozzi rolling through tourney

Karen Paolozzi rolling through tourney